Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ liên quan đến xúc tiến, quảng bá du lịch

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

52

Dịch vụ liên quan đến xúc tiến, quảng bá du lịch

1. WTO: không quy định

2. CPTPP: cam kết bằng WTO theo NCM II-VN-36 và Tiểu Phụ lục A đối với nghĩa vụ Tiếp cận thị trường và cam kết Không hạn chế đối với nghĩa vụ đối xử quốc gia.

3. Pháp luật Việt Nam: hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tuân thủ các quy định, điều kiện theo Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn.

  • WTO, CPTPP
  • Luật Du lịch năm 2017