Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ đại diện, đại lý tuyển dụng và đặt lịch, quản lý cho nghệ sỹ, vận động viên

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

53

Dịch vụ đại diện, đại lý tuyển dụng và đặt lịch, quản lý cho nghệ sỹ, vận động viên

1. WTO: không quy định

2. CPTPP: cam kết bằng WTO theo NCM II-VN-36 và Tiểu Phụ lục A đối với nghĩa vụ Tiếp cận thị trường và cam kết Không hạn chế đối với nghĩa vụ đối xử quốc gia.

  • WTO, CPTPP