Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ liên quan đến gia đình

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

54

Dịch vụ liên quan đến gia đình[1]

 

 

 

 

 

1. AFAS, EVFTA: Dịch vụ xã hội (CPC 933): Cho phép thành lập liên doanh trong đó vốn góp nước ngoài không vượt quá 70%.

2. CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-25:

Dịch vụ xã hội (CPC 933): Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến các phân ngành liệt kê ở trên.

3. Pháp luật Việt Nam

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình trong các trường hợp cơ sở có trụ sở chính đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do các tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập

  • AFAS, EVFTA, CPTPP
  • Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
 


[1] Theo Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu của Liên Hợp quốc (CPC Prov.), các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực gia đình thuộc trong phân ngành CPC 933 (Các dịch vụ xã hội). Các dịch vụ này bao gồm dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, dịch vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, dịch vụ tư vấn về pháp luật, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi tạm lánh và các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình, dịch vụ hướng dẫn, tư vấn cho thành viên gia đình và trẻ em về các vấn đề hành vi, giáo dục,...