Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Hoạt động thương mại điện tử

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

55

Hoạt động thương mại điện tử

 

1. WTO: không quy định

2. CPTPP: cam kết bằng WTO theo NCM II-VN-36 và Tiểu Phụ lục A đối với nghĩa vụ Tiếp cận thị trường và cam kết Không hạn chế đối với nghĩa vụ đối xử quốc gia.

3. Pháp luật Việt Nam: hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tuân thủ các quy định, điều kiện theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau này.

 

  • WTO, CPTPP
  • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
  • Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương