Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng máy bay

31/08/2021

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

57

Gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng máy bay

1. Quy định tại các Hiệp định: Gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng máy bay thuộc CPC 881 và được loại trừ tại các Biểu cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định.

2. Pháp luật Việt Nam:

Việc sử dụng các thiết bị tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ vào bất kỳ mục đích nào được quản lý và cấp phép bởi Cục Tác Chiến – Bộ tổng tham mưu theo quy định theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 79/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP.

  • WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP
  • Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
  • Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.