Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đích thương mại

15/04/2021

Điều kiện đầu tư Căn cứ pháp lý
1. WTO: Nhà nhập khẩu duy nhất thuốc lá, xì gà và sản phẩm thuốc lá chế biến khác là Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.
2. Pháp luật Việt Nam: tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền nhập khẩu xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá.
- WTO
- Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013
- Thông tư 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013