Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thu gom hàng lẻ ở nội địa

15/04/2021

Điều kiện đầu tư Căn cứ pháp lý
1. WTO, FTAs: không quy định tại Biểu cam kết.
2. Pháp luật Việt Nam
a) Phạm vi hoạt động: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu; không được tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm việc mở địa điểm để mua gom hàng hóa xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
b) Địa điểm thực hiện
- Cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế.
- Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu phi thuế quan và các khu vực khác theo quy định của pháp luật.
- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014
- Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015
- Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013