Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ xử lý nước thải (CPC 9401)

15/04/2021

Điều kiện đầu tư Căn cứ pháp lý
1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế. Khẳng định rằng các dịch vụ được cung cấp để thực thi quyền hạn của Chính phủ như được quy định tại Điều I: 3(c) có thể được giao cho các công ty độc quyền công hoặc dành đặc quyền cho các nhà khai thác tư nhân.
Các công ty nước ngoài được phép kinh doanh dưới các hình thức 100% vốn nước ngoài, Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT) và Xây dựng Chuyển giao - Vận hành (BTO).
Vì lý an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế.
2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
WTO, FTAs, AFAS