Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ xử lý rác thải (CPC 9402)

15/04/2021

Điều kiện đầu tư Căn cứ pháp lý
1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế. Khẳng định rằng các dịch vụ được cung cấp để thực thi quyền hạn của Chính phủ như được quy định tại Điều I: 3(c) có thể được giao cho các công ty độc quyền công hoặc dành đặc quyền cho các nhà khai thác tư nhân.
Theo luật, việc nhập khẩu chất thải là bị cấm. Việc xử lý và thải bỏ chất thải độc hại được pháp luật điều chỉnh.
Để đảm bảo phúc lợi công cộng, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thu gom rác trực tiếp từ các hộ gia đình, chỉ được cung cấp dịch vụ thu gom rác thải do chính quyền địa phương cấp tỉnh và thành phố chỉ định.
Vì lý an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế.
2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
WTO, FTAs, AFAS