Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ đánh giá tác động môi trường (CPC 94090*)

15/04/2021

Điều kiện đầu tư Căn cứ pháp lý
1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế.
Vì lý an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế.
2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
WTO, FTAs, AFAS