Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Dịch vụ vệ sinh và tương tự (CPC 9403)

15/04/2021

Điều kiện đầu tư Căn cứ pháp lý
1. WTO: Không quy định tại Biểu cam kết.
2. AFAS: Không hạn chế
Vì lý an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế.
3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
AFAS