Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư
STT Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Mức độ dịch vụ công trực tuyến Thao tác
1 2.000239 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 3
2 1.000381 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 3
3 2.002046 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 2
4 1.000701 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 2
5 2.000301 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 2
6 1.009562 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 2
7 1.000368 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 2
8 1.009565 Hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 2
9 2.000114 Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 2
10 2.002255 Thông báo thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 2
11 2.002256 Thông báo kéo dài thời hạn chuyển lợi nhuận của dự án đầu tư ra nước ngoài về nước Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 2