Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Luật

Luật Đầu tư
Luật Doanh nghiệp
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Luật Quản lý thuế
Luật Đất đai

Nghị Định

Số 126/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
Số 31/2021/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Số 47/2021/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
Số 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Số 44/2014/NĐ-CP: Quy định về giá đất
Số 45/2014/NĐ-CP: về thu tiền sử dụng đất
Số 46/2014/NĐ-CP: về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Số 123/2017/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Số 135/2016/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Số 01/2017/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Số 35/2017/NĐ-CP: Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Thông tư

Số 03/2020/TT-BKHĐT: Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
Số 06/2021/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số 01/2021/TT-BKHĐT: Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Số 89/2017/TT-BTC: Hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Quyết định

Luật doanh nghiệp 2020